Právne informácie a podmienky použitia

Všeobecné podmienky poskytovania služieb registrácie domén

Všeobecné podmienky poskytovania služieb registrácie domén (ďalej len „VOP“) spoločnosti SK-NIC, a.s., IČO: 35 698 446, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 1156/B, DIČ: 2020310754, IČ DPH: SK SK2020310754 (ďalej len „Poskytovateľ“).

 

 1. DEFINÍCIE POJMOV

 

  1. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené niečo iné, použité pojmy majú pre účely týchto VOP nasledovný význam:

   1. Službou“  sa rozumie služba Poskytovateľa spočívajúca vo vykonaní úkonov smerujúcich k získaniu a predĺženiu práv a povinností k doméne druhej úrovne (ďalej len „doména“) pre Užívateľa (registrácia domény v mene a na účet Užívateľa). Právom k doméne sa rozumie oprávnenie využívať doménu, teda mať k doméne práva a povinnosti) v zmysle Pravidiel poskytovania domén v doméne najvyššej úrovne .sk (ďalej len „Pravidlá“).

   2. Užívateľom“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky).

   3. „Spotrebiteľom“ sa rozumie Užívateľ – fyzická osoba, ktorá využíva Službu pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a teda nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

   4. Zmluvou“ sa rozumie Zmluva o registrácii domén, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Službu od Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný príslušný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovom sídle Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa.

   5. Internet“ je verejná dátová sieť, umožňujúca prenos dátovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete alebo i iné formy komunikácie.

   6. Cena Služby“ je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a je uvedená v Cenníku registrácií domén. K Cene Služby je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa zákonných ustanovení, platných v čase poskytnutia Služby.

   7. Cenník registrácií domén“ je zoznam cien za jednotlivé služby poskytované Poskytovateľom. Cenník registrácií domén je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Jednotlivé ceny v tomto cenníku sú vždy uvádzané bez DPH i vrátane DPH za mernú jednotku.

   8. Aktivácia Služby“ označuje taký úkon Poskytovateľa, ktorým dôjde k registrácii domény prostredníctvom siete Internet, a ktorý umožní Užívateľovi reálne využívanie Službu.

   9. Doba poskytovania Služby“ je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.

   10. Dočasné prerušenie poskytovania Služby“ je úkon Poskytovateľa, ktorý dočasne znemožní Užívateľovi využívanie Služby za podmienok ustanovených týmito VOP.

   11. Helpdesk“ označuje centrum zákazníckej starostlivosti, ktoré voči každému Užívateľovi uplatňuje všetky požiadavky a oznámenia Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Služby, poskytuje Užívateľovi technickú podporu a prijíma jeho reklamácie, sťažnosti, žiadosti a iné podania.

   12. „GDPR“ je nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).


 1. UZAVRETIE ZMLUVY A JEJ PREDMET

 

 1.  

  1. Každá osoba, ktorá má záujem o Službu, má právo na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom, a to za podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

  2. Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webového sídla Poskytovateľa. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webového sídla Poskytovateľa nadobúda účinnosť až zaplatením Ceny Služby na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Užívateľ môže zrušiť Objednávku len do okamihu, kým nie je Poskytovateľovi uhradený príslušný poplatok z nej vyplývajúci. Po uhradení poplatku Užívateľ nemôže žiadať o jeho vrátenie.

  3. Minimálna doba, na ktorú je možné uzavretie Zmluvy na poskytnutie Služby, je uvedená (pri Službe špecifikovanej v týchto VOP) v Cenníku registrácií domén.

  4. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Užívateľovi Službu (teda registráciu domény druhej úrovne v mene a na účet Užívateľa) za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP a záväzok Užívateľa za poskytovanú Službu zaplatiť Cenu Služby. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník registrácií domén.

  5. Poskytovateľ v rámci Služby („Registrácia domény“) zabezpečí vykonanie registrácie a prevádzku voľnej domény bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebráni prekážka na strane Užívateľa alebo na strane tretej osoby. Poskytovateľ je oprávnený (avšak nie povinný) odmietnuť registrovanie domény na meno Užívateľa v prípade, že má vedomosť o tom, že názov domény je zhodný s obchodným menom, názvom alebo ochrannou známkou tretej strany alebo inak porušuje práva tretích osôb. Poskytovateľ neposudzuje nároky ani právo vyplývajúce z takejto zhody a prípadnú zodpovednosť za porušovanie príslušného práva znáša Užívateľ.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

 1.  

  1. Poskytovateľ zabezpečí vykonanie registrácie a prevádzku voľnej domény pre Užívateľa bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že registrácii, predĺženiu registrácie alebo prevádzke domény nebráni prekážka na strane Užívateľa, alebo registrácia domény nie je v rozpore s Pravidlami.

  2. Registrácia domény prebieha podľa poradia, v ktorom boli Poskytovateľovi doručené Objednávky. Registrácia domény druhej úrovne „.sk“ sa spravuje Pravidlami špecifikovanými v bode 1.1.1 týchto VOP. Užívateľ je povinný sa s týmito Pravidlami oboznámiť a uzatvorením Zmluvy s Poskytovateľom sa zaväzuje ich dodržiavať Poskytovateľ nie je povinný Užívateľovi pripomínať povinnosti voči tretím osobám alebo podľa týchto Pravidiel, vyplývajúce z práv a povinností k doméne.

  3. Registráciu Poskytovateľ vykoná až po pripísaní príslušnej úhrady Užívateľa na účet Poskytovateľa. Poplatky za registráciu domény sú zverejnené v Cenníku registrácií domén na webovom sídle Poskytovateľa. Zaplatením registračného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok Užívateľa na úspešnú registráciu domény. O výsledku registračného procesu je Užívateľ informovaný Poskytovateľom až po jeho ukončení. V prípade, že sa z dôvodov na strane Poskytovateľa nepodarí doménu úspešne zaregistrovať, Užívateľ má právo požiadať o registráciu inej domény alebo o vrátenie uhradenej ceny za registráciu domény v plnej výške. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za škodu alebo ušlý zisk, ktorý mu vznikne v dôsledku úspešnej či neúspešnej registrácie domény alebo v priamej súvislosti s ňou.

  4. Cena Služby za úspešnú registráciu domény sa nevracia. Užívateľ môže požiadať o zmenu Registrátora domény spôsobom podľa aktuálnych Pravidiel. Poplatok účtovaný za zmenu Registrátora domény v zmysle Pravidiel je Užívateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi alebo novému Registrátorovi domény v závislosti od Pravidiel.

  5. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za

   1. funkčnosť a nastavenie menných serverov Užívateľa či tretích osôb, ani za chybné technické nastavenie vykonané Užívateľom,

   2. to, ak Užívateľ poruší práva tretích osôb k obchodnému menu alebo práva k ochranným známkam a iným právam duševného vlastníctva používaním názvu domény alebo práva iných oprávnených držiteľov alebo inak porušuje práva tretích osôb;

Túto zodpovednosť v plnom rozsahu znáša Užívateľ.

  1. Užívateľ je oprávnený najmä:

   1. využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom,

   2. obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na Helpdesk,

   3. vybrať si ľubovoľnú doménu z voľných domén v súlade s Pravidlami,

   4. na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné.

  2. Užívateľ je povinný najmä:

   1. platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka registrácií domén, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom v písomnej forme, najmä elektronickou poštou v súlade s podmienkami elektronickej fakturácie,

   2. neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa,

   3. oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu Helpdesku alebo prostredníctvom užívateľského webového rozhrania pre Službu, sprístupneného Poskytovateľom prostredníctvom siete Internet (ďalej len „administrátorské rozhranie Služby“):

    1. zmeny Kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny,

    2. všetky zmeny svojich identifikačných a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny,

    3. bezodkladne všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom,

   4. nevyužívať Službu spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa,

   5. registrovať Doménu iba na seba, t.j. neuvádzať v registračnom formulári iné ako svoje údaje,

   6. využívať Službu v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.

  3. Poskytovateľ poskytuje Službu podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaným Užívateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.

  4. Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je kontrola obsahu webových sídiel Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah webových sídiel, sprístupnený a uverejnený na základe poskytnutia Služieb Poskytovateľa podľa týchto VOP Užívateľom. Užívateľ nezodpovedá za činnosť Poskytovateľa, pokiaľ táto činnosť nebola uskutočnená na žiadosť, pokyn alebo v záujme Užívateľa. Táto žiadosť alebo pokyn môžu byť vydané listinne, elektronicky prostredníctvom administrátorského rozhrania Služby, e-mailom, telefonicky alebo iným obdobným preukázateľným spôsobom.

  5. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, spôsobenú Užívateľovi treťou osobou, ktorá násilne alebo využitím chýb v Užívateľových aplikáciách alebo nastaveniach prenikla na webové sídlo Užívateľa a spôsobila škodu alebo skopírovala, pozmenila alebo vymazala uložené dáta Užívateľa. Poskytovateľ takisto nezodpovedá za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorá bez zavinenia Poskytovateľa získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti a vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo ani v prípade, ak toto konanie nezakladá trestný čin podľa Trestného zákona.

  6. Poskytovateľ je oprávnený spoliehať sa na správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov vedených o Užívateľovi na základe Zmluvy (Objednávky) alebo na základe neskorších aktualizácií údajov zo strany Užívateľa, pričom správnosť, pravdivosť a úplnosť týchto údajov predstavuje pre Poskytovateľa skutočnosť rozhodnú na plnenie svojich záväzkov voči Užívateľovi, a teda v prípade nesprávnosti, nepravdivosti alebo neúplnosti týchto údajov nesie akékoľvek zodpovednostné následky vzniknuté na základe Užívateľom poskytnutých nepravdivých alebo nepresných údajov výlučne Užívateľ.

 

 1. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

 

 1.  

  1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany v Zmluve nedohodli inak.

  2. Zmluva zaniká:

   1. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,

   2. dohodou zmluvných strán,

   3. odstúpením od Zmluvy,

   4. vypovedaním Zmluvy,

   5. zánikom Užívateľa bez právneho nástupcu.

  3. Dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy musí byť vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach v písomnej forme s uvedením presného dátumu ukončenia práv a povinností zmluvných strán podľa tejto Zmluvy. Dohoda musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.

  4. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ (spotrebiteľ) nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho výslovným súhlasom a Užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy v zmysle tohto bodu VOP.

  5. Odstúpením Užívateľa od Zmluvy podľa bodu 5.4 týchto VOP sa Zmluva zrušuje od začiatku. Poskytovateľ nie je povinný pokračovať v poskytovaní Služby a v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy vrátiť Užívateľovi Cenu Služby, ktorú už Užívateľ uhradil.

  6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:

   1. sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé,

   2. je Užívateľ insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie,

   3. Užívateľ neuhradí Cenu Služby ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,

   4. Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.

  7. Odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené písomnou formou a doručené druhej zmluvnej strane, pričom musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť v deň, kedy bolo druhej zmluvnej strane doručené.

  8. Užívateľ má právo vypovedať túto Zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená Poskytovateľovi. Výpovedná doba uplynie posledným dňom registračného obdobia tej Domény, ktorá bola registrovaná prostredníctvom Služby Poskytovateľa na základe Zmluvy, ktorú Užívateľ vypovedáva.

 

 1. CENA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1.  

  1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka registrácií domén, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovom sídle Poskytovateľa.

  2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby, pričom Poskytovateľ oznámi každú zmenu v súlade s bodom 10.1 týchto VOP.

  3. Poplatok za poskytnutú Službu sa nevracia, a to ani čiastočne, resp. ani ak Užívateľ požiada o predčasné ukončenie predplateného obdobia. Doména zostáva zaregistrovaná na predplatené obdobie na Užívateľa aj po ukončení Služby Poskytovateľa zo strany Užívateľa. Užívateľ je v súlade s Pravidlami oprávnený požiadať o zmenu Autorizovaného registrátora domény postupom podľa Pravidiel.

  4. Zúčtovacím obdobím je kalendárny rok, ak nie je dohodnuté alebo v Cenníku registrácií domén uvedené inak.

  5. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie.

  6. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

  7. Užívateľ je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa riadne a včas, teda do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní.

  8. Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi vo výške 0,05 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.

  9. Užívateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak Službu využívali iné osoby ako Užívateľ. V prípade neoprávneného využívania Služby inými osobami ako Užívateľ, je Užívateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú Poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania Služby Poskytovateľom na základe oznámenia Užívateľa o zneužití Služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť poskytovanie Služby bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v tomto bode VOP.

  10. Neuhradením Ceny Služby (poplatku za predĺženie registrácie domény) do dátumu exspirácie domény zanikajú akékoľvek povinnosti Poskytovateľa v súvislosti s danou doménou. Doména môže byť automaticky zrušená, alebo sa jej ďalšia existencia riadi Pravidlami špecifikovanými v bode 1.1.1, upravujúcimi vzťah medzi držiteľom domény a evidenciou v Registri.

 

 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 1.  

  1. Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený v reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovom sídle Poskytovateľa a je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa.

  2. Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu, chatu alebo iným on-line spôsobom nie je reklamáciou.

  3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy (Objednávky) alebo VOP Užívateľovi alebo tretím osobám.


 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1.  

  1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje, získané od Užívateľa, v nevyhnutnom rozsahu na účel poskytnutia Služby v súlade so Zmluvou a VOP.

  2. Užívateľ berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov Poskytovateľovi je v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, teda je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, v ktorej vystupuje Užívateľ ako jedna zo zmluvných strán a na vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy.

  3. Užívateľ berie na vedomie, že v súlade s Pravidlami špecifikovanými v bode 1.1.1 týchto VOP, dostupnými na webovom sídle Poskytovateľa, sú osobné údaje, ktoré Užívateľ poskytol Poskytovateľovi spracúvané v rozsahu a v súlade s podmienkami podľa príslušných bodov týchto Pravidiel, upravujúcich nakladanie s osobnými údajmi, pričom informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uvedené v čl. 8 Pravidiel sa primerane vzťahujú aj na spracúvanie osobných údajov podľa Zmluvy a VOP, vrátane poučenia o právach dotknutej osoby podľa GDPR.

  4. Faktúry a platobné údaje Užívateľa Poskytovateľ uchováva počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení v súlade s lehotami na uchovávanie účtovných záznamov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

  5. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v tejto Zmluve alebo Objednávke sú presné a pravdivé.

 

 1. KOMUNIKÁCIA

 

 1.  

  1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha predovšetkým v elektronickej forme (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby, aktivačné informácie, zasielanie zálohových faktúr a podobne).

  2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky. Administrátorské rozhranie Služby je vždy prístupné cez určené webové sídlo Poskytovateľa.

  3. Užívateľ je povinný komunikovať s Poskytovateľom v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

  4. Poskytovateľ nie je povinný v komunikácii zo svojej strany používať iný ako slovenský jazyk a akceptovať komunikáciu v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

  5. Ak je Poskytovateľovi predkladaný akýkoľvek dokument alebo listina v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť k tomuto dokumentu alebo listine priložený úradne overený preklad do slovenského jazyka vrátane prípadných overovacích doložiek.

  6. Poskytovateľ a Užívateľ uznávajú platnosť a hodnovernosť vzájomnej komunikácie elektronickými prostriedkami, a to i z hľadiska hodnotenia platnosti a účinnosti právnych úkonov v tých prípadoch, kedy sa písomná forma komunikácie nevyžaduje.

  7. Písomnú komunikáciu adresovanú Poskytovateľovi je nevyhnutné zasielať na adresu uvedenú na webovom sídle Poskytovateľa, pričom táto sa bude považovať za doručenú:

   1. v prípade elektronickej komunikácie okamihom výpisu potvrdenia o odoslaní žiadosti prostredníctvom príslušnej voľby alebo formulára v rámci Administrátorského rozhrania Služby alebo vytvorením potvrdenia o prijatí elektronickej pošty v záznamovom súbore strane poštového servera používaného Poskytovateľom,

   2. v prípade registrovanej poštovej zásielky s doručenkou a poštovným vopred uhradeným príslušným odosielateľom alebo v prípade osobného doručenia (vrátane využitia kuriérskej služby) jej prevzatím alebo v prípade neprevzatia, okamihom odmietnutia prevzatia zásielky alebo tretím dňom uloženia zásielky pri jej nevyzdvihnutí do 15 dní.

  8. Písomná komunikácia adresovaná Poskytovateľom Užívateľovi sa považuje za doručenú, ak je zaslaná na adresu  evidovanú v kontaktných údajoch Užívateľa, a to na

   1. adresu elektronickej pošty Užívateľa v prípade elektronickej komunikácie, a to prijatím elektronickej poštovej správy alebo zaznamenaním pokusu o odoslanie príslušnej správy v záznamovom súbore poštového servera používaného Poskytovateľom alebo

   2. doručovaciu adresu, pričom v prípade

    1. registrovanej poštovej zásielky bude zároveň na návratke doporučenej zásielky podpísané prevzatie alebo sa zásielka vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá (v prípade nedoručenia sa bude zásielka považovať za doručenú tretím dňom jej uloženia na pošte a v prípade odmietnutia prevzatia okamihom odmietnutia prevzatia zásielky),

    2. osobného doručenia (vrátane využitia kuriérskej služby) bude na kópii zásielky alebo doklade o doručení vyznačený deň prevzatia.

 

 1. ĎALŠIE DOJEDNANIA

 

 1.  

  1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil (t.j. bydlisko, sídlo, miesto podnikania a podobne).

  2. V prípade, že sú zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v Zmluve nie je upravený inak.

  3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je

   1. podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

   2. spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

  4. Pri neskoršej strate účinnosti niektorých ustanovení týchto VOP nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto VOP. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP.

  5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde Poskytovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 160/2015 Zb. Civilného sporového poriadku v platnom znení.

  6. Rozhodným jazykom akejkoľvek zmluvy Poskytovateľa s Užívateľom, ako aj všetkých dokumentov, na ktoré sa zmluva odkazuje, je slovenský jazyk. Ak je zmluva, VOP alebo iné dokumenty podľa prvej vety vyhotovená vo viacerých jazykoch, platí, že slovenská jazyková verzia má pre výklad rozhodujúci význam a preklady do iných jazykov majú iba informatívny charakter.

  7. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1.  

  1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka registrácií domén. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená písomne, a to najmä prostredníctvom elektronickej pošty. Zmena Cenníka registrácií domén musí byť Užívateľovi oznámená len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka registrácií domén sa považuje najmä zverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webového sídla Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy alebo jej neskoršie aktualizovanej náhrady. Zníženia Ceny sa spravidla oznamuje iba zverejnením na webovom sídle Poskytovateľa.

  2. Zmena VOP alebo Cenníka registrácií domén sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, sa zmena považuje za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu, ktoré Užívateľ uviedol v administrátorskom rozhraní Služby.

  3. Iné jazykové verzie Pravidiel sú poskytované iba z dôvodu uľahčenia komunikácie so zahraničnými subjektmi, právne záväzná a prednosť v prípade rozporu má iba slovenská verzia.

  4. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018.